fbpx
f e mediolan 105 450 v2

Zostań ambasadorem FIT&EASY i poleć na maraton w Mediolanie!

Fit&Easy ogłasza konkurs, w którym nagrodą główną jest wylot na maraton w Mediolanie! Tego jeszcze nie było…

Fit&Easy ogłasza konkurs, w którym nagrodą główną jest wylot na maraton w Mediolanie! Tego jeszcze nie było… 

Zasady konkursu

 1. Ułóż krótki wierszyk z wykorzystaniem słów: Fit&Easy, Mediolan, Maraton
 2. Opublikuj wierszyk w komentarzu pod tym artykułem.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie profilu Fit&Easy oraz New Balance Running Poland
 4. Konkurs jest dedykowany osobom, które mają już na swoim koncie minimum 1 przebiegnięty maraton.

 5. Ambasadorów Fit&Easy oraz nagrody dodatkowe wybierze komisja konkursowa w składzie:

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 18.03 do 23.03.2014, godziny 23:59.

Zwycięzcy

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 24 marca, w godzinach wieczornych, na fanpage Trening Biegacza.

Nagrody:

 • Nagrodą główną jest wyjazd na maraton w Mediolanie w dniach 4-7 kwietnia dla dwóch osób. W ramach wyjazdu organizator zapewnia laureatom przelot do i z Mediolanu, zakwaterowanie w jedno lub dwuosobowym pokoju hotelowym (standard minimum trzy gwiazdki) pakiet startowy na Maraton w Mediolanie, kieszonkowe 100 Euro oraz odzież marki New Balance (koszulka, czapka, spodenki).
 • Trzy vouchery o wartości 400zł brutto na zakupy w sklepie internetowym www.newbalance.pl

zostan ambasadorem fit easy i polec na maraton w mediolanie 1

 • 8 książek Beaty Sadowskiej „ I jak tu nie biegać”.

zostan ambasadorem fit easy i polec na maraton w mediolanie 2

REGULAMIN KONKURSU “ZOSTAŃ AMBASADOREM FIT&EASY I POLEĆ NA MARATON W MEDIOLANIE „– ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”.

A. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs ZOSTAŃ AMBASADOREM FIT&EASY I POLEĆ NA MARATON W MEDIOLANIE – (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez „M M” Mikusek Marcin z siedzibą w Pionkach  (kod: 26-670), przy Popiełuszki 1/16 NIP 8121406478, (dalej „Organizator”), na zlecenie Green Factory Holding Sp. Z o.o. z siedzibą w Zdunowie 48, 09-142 Załuski. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

B. Czas trwania Konkursu.

 1. Konkurs trwa w dniach od 18.03.2013 do 23.03.2013 roku.

C. Komisja Konkursowa.

 1. Organizator powoła komisję konkursową („Jury”), zajmującą się oceną nadesłanych prac i wyborem laureatów Konkursu. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

E. Nagrody.

 1. Nagrodami w konkursie jest wyjazd na maraton w Mediolanie w dniach 04-07 kwietnia dla dwóch osób. W ramach wyjazdu organizator zapewnia laureatom przelot do i z Mediolanu, zakwaterowanie w jedno lub dwuosobowym pokoju hotelowym (standard minimum trzy gwiazdki), pakiet startowy na Maraton w Mediolanie, kieszonkowe 100 Euro oraz odzież marki New Balance (koszulka, czapka, spodenki) o wartości 350 złotych brutto.
 2. Nagrodami dodatkowymi w konkursie są trzy vouchery o wartości 400zł brutto na zakupy w sklepie internetowym www.newbalance.pl oraz 8 książek Beaty Sadowskiej „ I jak tu nie biegać” o wartości 35zł brutto każda. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone najpóźniej w przeciągu siedmiu dni roboczych od dnia podania przez laureata swoich danych osobowych.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany Nagród na wartości pieniężne.
 4. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 5. Do każdej nagrody, o której mowa w punkcie E.1 oraz w punkcie E.2 uczestnik otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto tej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.

F . Przebieg konkursu.

 1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie,  które przebiegły maraton i są wstanie udokumentować ten fakt.
 2. Wymogiem jest posiadanie osobistego profilu na portalu Facebook.com oraz polubienie fanpage’a, Fit&Easy oraz New Balance Running
 3. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody

4.     Prace konkursowe przyjmowane są w terminie od 18 marca do 23 marca 2014 roku

 1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych to 23 marca 2014 roku o godzinie 23.59.
 2. Tematem Konkursu jest ułożenie rymowanki z wykorzystaniem słów:
 • Fit&Easy, Mediolan, Maraton
 • oraz opublikowanie jej w komentarzach pod artykułem konkursowym.
 1. Autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z treści nadesłanej rymowanki w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego marketingiem i prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych. Licencja jest udzielana na następujące pola eksploatacji: I. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, II. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie a, powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności uprawnia Organizatora konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących Konkurs oraz jego przyszłe edycje i wszelkie wydawnictwa związane z Konkursem.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 24.03.2014 r. na następujących platformach informacyjnych: na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie TreningBiegacza.pl
 3. Organizator poinformuje zwycięzców o wynikach konkursu drogą mailową na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

G. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników konkursu, oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 6. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, dodanych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a Organizator konkursu może ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do strony konkursowej.

Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Organizatora konkursu zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

 1. W przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się̨, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się̨ naruszenia, Użytkownik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanych nagród.
 2. Uczestnik biorący udział w konkursie zgadza się na wykorzystanie nagrań oraz zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych, w tym udostępnienie materiałów mediom, umieszczenie ich na stronach internetowych Organizatora i wszelkich materiałach promocyjnych, rozpowszechnianych przez organizatora oraz media patronujące.
 3. Uczestnik odpowiada za rzeczy zniszczone przez niego w trakcie podróży, pobytu w hotelu, środkach transportu oraz na terenie innych obiektów podczas wyjazdu.
 4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, Uczestnik może zostać zobowiązany przez Organizatora do pokrycia kosztów związanych ze zmianami biletów lotniczych, rezerwacji hotelowej, itp oraz do zwrotu otrzymanych nagród rzeczowych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie konkursowej.
Total
0
Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzednie
dlaczego bieganie wedlug planu jest lepsze od biegania bez planu cz ii

Dlaczego bieganie według planu jest lepsze od biegania bez planu - cz.II

Następne
nie zawsze po kopie jest juz po chlopie cliff young

Nie zawsze po kopie - jest już po chłopie - Cliff Young

Powiązane artykuły

z audiobookiem na trening sluchaj i biegaj konkurs 02
Czytaj dalej

Z audiobookiem na trening – słuchaj i biegaj! KONKURS

Biegasz z muzyką w uszach czy też wolisz trenować w ciszy? Każdy powód jest dobry, by wyjść na trening! Jak jednak połączyć przyjemne z pożytecznym, a tym samym maksymalnie wykorzystać wolny czas? Jest na to sposób, a ta forma treningu zyskuje coraz większe grono sympatyków. O czym mowa?

TreningBiegacza.pl PREMIUM

Zapisz się do największej w Polsce zaangażowanej społeczności biegaczy, bądź na bieżąco i osiągaj swoje cele szybciej niż inni!

TreningBiegacza.pl PREMIUM
Więcej o TreningBiegacza.pl PREMIUM