wrzesień, 2020

01wrz04:45Wyróżniony58. Bieg Westerplatte10km

więcej

Informacje o biegu

58. Wirtualny Bieg Westerplatte

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Wirtualnego Biegu Westerplatte, zwanego dalej Biegiem, jest Gdaoski Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdaosku, 80-221, ul. Traugutta 29

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

III. TERMIN, TRASA I MIEJSCE

 1. Zawodnik może odbyd Bieg w dniach 01-30 września 2020.
 2. Długośd Biegu wynosi 10 km.
 3. Zawodnik może pokonad dystans:
  1. wyznaczonej urządzeniem GPS 10 km trasy w Gdaosku,
  2. lub według dowolnej trasy o dystansie 10km, przy zachowaniu zaleceo Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
 4. Z uwagi na wyznaczenie trasy za pomocą urządzeo GPS u każdego uczestnika mogą wystąpid odchylenia w pomiarze odległości. Należy przebiec pełny dystans 10km lub więcej.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. LIMIT CZASU

1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu ukooczą 16 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia możliwe są od 03 sierpnia do 30 września 2020 roku.

4. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukowad i przymocowad do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.

VI. ZASADY

 1. Uczestnik rejestruje się do Biegu.
 2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 10 km. Wskazany dystans można pokonad w dowolnym czasie w dniach 01 – 30 września 2020 roku.
 3. Dystans można pokonad na dwa sposoby:
  1. Biegnąc wyznaczoną trasą w Gdaosku,
  2. Biegnąc dowolną trasą o długości 10km.
 4. Uczestnik swój bieg może rejestrowad dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwośd przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
 5. Po ukooczeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik za pomocą systemu pomiarowego udostępnionego przez Organizatora.
 6. Zgłoszenie można wpisad tylko raz.
 7. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 8. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np. 11 km, w wynikach będzie widniał czas z 11 km, dlatego Uczestnik powinien zrobid wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 10 km, jednocześnie pamiętając, że 10 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.
 9. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie internetowej Biegu.
 10. Medale będą wysyłane do 30.10.2020 na adres podany podczas rejestracji przez Uczestnika.

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi 30 zł.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. KLASYFIKACJE

1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzona będzie lista zawierające osiągnięte rezultaty. Nie prowadzi się klasyfikacji wiekowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych

przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i

analitycznych.

 1. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęd i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwośd ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęd przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrao, które mogą byd bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowieo Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważnośd.

Godzina startu / limit

(Wtorek) 04:45

Lokalizacja

Gdańsk

X
X